Хорольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3
Хорольської районної ради Полтавської області

З В І Т

Директора Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3

Ткаленко Катерини Григорівни

про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю

за 2016 – 2017 навчальний рік.

09 червня 2017 рік

Хорол 2017

Хорольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3

Хорольської районної ради, Полтавської області

вул.Миргородська, 70, м.Хорол, Полтавська область 37800 , (05362) 33107

E-mail: horols_3@ukr.net Код ЄДРПОУ 23544257

09.06. 2017 № Відділ освіти, молоді та спорту

Хорольської районної державної

адміністрації

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Повідомляю Вам, що відповідно до наказу відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації від 12.05.2017 № 156 "Про організацію та проведення звітування керівників навчальних закладів району у 2017 році" проведено звітування директора школи на загальних зборах (конференції) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради школи, піклувальної ради та громадськості 03.06.2016 р.

Всього присутніх 47 осіб ,

з них:

працівників закладу 19 осіб,

батьків 23 осіб,

представників громадськості 5 осіб.

Додатки:

1. Звіт керівника - 1 екземпляр.

2. Витяг з протоколу лічильної комісії в частині підрахунку

результатів голосування - 1 екземпляр.

3. Витяг з протоколу загальних зборів у частині ухвали - 1 екземпляр.

Директор школи К.Г.Ткаленко

Витяг з протоколу

лічильної комісії загальних батьківських зборів

Хорольської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів №3

Хорольської районної ради Полтавської області

від 09.06.2017 року №1

1. Результати таємного голосування:

Всього голосувало - 47

Задовільно - 47

Незадовільно - 0

Визнано не дійсними - 0

Голова лічильної комісії: член батьківського комітету

Член лічильної комісії: член батьківського комітету

Секретар лічильної комісії: член педагогічного колективу

Витяг з протоколу

загальних зборів

Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3

Хорольської районної ради Полтавської області

від 09.06.2017 року №3

1. Прийняти до уваги звіт директора школи Ткаленко К.Г.

2. Згідно Примірного положення про порядок звітування дошкільних, загально шкільних та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед громадськістю поставити на таємне голосування оцінку діяльності директора школи

Ткаленко К.Г.

3. За результатами таємного голосування роботу директора школи Бойко Л.О. за 2016 – 2017 навчальний рік визнати:

задовільною

Голова зборів О.П.Горбатюк

Секретар зборів І.Г.Господинько

Звіт

директора Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3

про свою діяльність за 2016 – 2017 н. р.

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і ми зібралися сьогодні, щоб зробити підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2016-2017 навчального року. Відповідно до наказу МОН України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28.01.2005 р. №55 керівники дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів щорічно після завершення навчального року звітують перед педагогічним колективом, батьківським комітетом, радами закладу про виконану роботу за навчальний рік.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Загальна інформація про школу

Хорольська спеціалізована школа 1-111 ступенів №3 є комунальною власністю Хорольс ької районної ради Полтавької області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти молоді та спорту Хорольської районної державної адміністраціїі, якому делеговані відповідні повноваження. Земельна ділянка, яка належить школі, має площу 1,256 га.

Кадрове забезпечення

У 2016-2017 навчальному році нараховується 31 педагогічних працівників ( з них-4 сумісники, 1- в декретній відпустці). В закладі 15 працівників з числа обслуговуючого персоналу В закладі в цьому році навчалося 197 уч., і на кінець навчального року – 197. У початковій школі 4 класи, в яких навчалося 78 уч; в 5-9 класах 97 –учнів; у 10-11 – 22 учнів. Навчальни й рік закінчили з похвальними листами – 24 учні, що становить 11% від загальної кількості.

Розстановка педагогічних кадрів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників.У 2016-2017 н.р. школа була забезпечена штатними працівниками на 100%.

Метою діяльності нашої школи, як і кожного навчального закладу є надання якісної освіти учням, яка згодом дасть їм змогу бути конкурентоспроможними на ринку праці. Між рівнем знань та «набором» умінь учнів, які вони отримують після закінчення загальноосвітнього та вищого навчальних закладів, і рівнем вимог, який висувають роботодавці під час прийому на роботу, часто існує відчутна різниця.

Майстерне володіння персональним комп’ютером та використання певних програмних засобів не є виключенням. Перспектива в освіті така, що років через кілька вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями.

По якісному складу педагогічних працівників наша школа має такі показники: вчителів –методистів – 2,

«Старших вчителів – 10 ,

вища категорія – 18

«Спеціаліст І категорії – 6

«Спеціаліст ІІ категорії –3;

«Спеціаліст» - 4;

Забезпечення обов’язковою освітою

В основу діяльності педагогічного колективу Хорольської спеціалізованої школи 1-111 ступенів №3 в 2016-2017 навчальному році були покладені Конституція України, Закон України “Про освіту”, Закону України “Про загальну середню освіту”, Законів «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», з урахуванням вимог Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854, державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.2.008-01), наказів Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, розпоряджень голови районної державної адміністрації, резолюції серпневої педагогічної конференції освітян району, інших нормативних документів щодо розвитку освітньої галузі.

Структура школи відповідає вимогам чинного законодавства. Діяльність навчального закладу регламентується Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Двохсторонньою колективною угодою між адміністрацією та профспілковим комітетом закладу, регіональними програмами.

Відповідно до вищеназваних законодавчо-нормативних актів в Україні кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

Всі учні мікрорайону школи з метою забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти, були охоплені навчанням За педагогічними працівниками школи згідно наказу, який видається щорічно, закріплені вулиці по мікрорайону школи. Щорічно вчителями школи складаються і впорядковуються списки дітей від народження до 18 років.

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти у школі відкрито інклюзивний клас. А для учнів з сільської місцевості організовано підвіз 12 учням.

Всі учні школи внесені в алфавітну книгу, та на кожного заведена особова справа. Здійснюється чіткий контроль за прибуттям і вибуттям учнів зі школи і в школу, на що є відповідні документи (довідки, накази по школі).

Питання відвідування учнями навчальних занять контролюється адміністрацією та класними керівниками, розглядається на нарадах при директору та засіданнях педагогічних рад. Запізнення учнів на уроки контролюється черговим адміністратором, черговими учнями, членами учнівського самоврядування, вчителями. Єдиним документом, що підтверджує пропуски занять по поважній причині є довідка від лікаря у школі ІІІ ступеня, у школі І та ІІ ступеня на 1 день дозволяється записка від батьків.

Методична робота

У школі діє певна система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. Педколектив працював над науково-методичною проблемою

«Підвищення рівня професійної майстерності педагога як умова всебічного розвитку учнів та формування ключових компетентностей успішної особистості»

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних, методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання тощо. В 2016 – 2017 навчальному році на базі школи працювали такі МО:

- природничо-математичного циклу (керівник Устименко А.К.)

- гуманітарного циклу (керівник Орловська Т.В.);

- вчителів початкових класів (Похилько І.В.

- класних керівників (Солоха Л.М.).

Результативною була робота всіх методичних об’єднань

У 2016-2017 навчальному році атестувалося 5учителів, отримали Вищу кваліфікаційну категорію- 1, підтвердили-3,звання «Учитель-методист» -, «старший учитель» - 1, підтвердили звання «старший учитель»-1.

Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, яких протягом року на базі школи було проведено 2, у засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо.

. Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні. Адже найкращий критерій оцінки професійної компетентності педагога – це досягнення дітей в опануванні його предмета.

Керівництво закладом здійснює директор, але основним колегіальним органом управління загальноосвітнім навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначається Положенням про загальноосвітній навчальний заклад. Було проведено 11 засідань педагогічної ради: 4 з яких – тематичні, а решта - організаційні. Наради при директору проводилися щомісяця.

Результативність навчально-виховного процесу

Результати праці – це основний показник діяльності навчального закладу. Одним з найважливіших результатів є якість навчання.

В цьому році випущено зі школи 8 випускників, 1 з них претендент на отримання золотої медалі.

По закінченню 9 класу 4 учнів одержить свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Учні школи були активними учасниками Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

у І етапі взяли участь – 291 (138) учнів;

у П етапі – 45 (42) учнів. Це 4 місце в рейтинзі участі в Олімпіаді.

Переможцями районних олімпіад стали: 18 учнів, це 4 місце серед шкіл району.

Одним з напрямків роботи з обдарованими учнями була і залишається діяльність секцій МАНу. Для участі в районному конкурсі науково-дослідницьких робіт було представлено 4 роботи, з них усі стали переможцями (2-1 місця, 2-3 місця), за що адміністрація школи одержала подяку відділу освіти молоді та спорту, а учні учасники МАН отримають грошову винагороду відділу освіти.

Учні нашої школи традиційно є активними учасниками різноманітних творчих конкурсів. Цього року учні школи взяли участь у конкурсах юних знавців фізики “Левеня” (11 учасників) , в математичному конгкурсі “Кенгуру” (28 учасників) , « Колосок» (6 учасників), «Соняшник» - 11 учасників, конкурс комп’ютерної грамотснорсті "Бебрас" (12 учасників), Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Пазл» - (39 учасників), конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика (58- І етап, ІІ – етап 9, 4 призових місця), у конкурсі учнівської творчості (І перше місце в районному конкурсі), присвяченому Шевченківським дням. Загалом протягом навчального року проходило понад 150 інтерактивних конкурсів, у 70% з них наші учні взяли участь, у 41 % добрі та відміннні результати.

В школі існує певна система роботи щодо профільного навчання. У 8-9х класах проводиться допрофільна підготовка. У 9 класі продовжено поглиблене вивчення української мови. 11 клас філологічного профілю ( українська мова ). Але хотілося б мати і результати профільного вивчення предметів, а саме переможців обласних конкурсів та олімпіад. При виборі варіативної складової у старших класах враховувались побажання учнів, батьків та матеріально-технічна база школи. Великого значення у школі надається питанню адаптації 5-класників та першокласників. Перехід учнів від початкової школи до середньої та адаптація шести річок до навчання у школі – це завжди складно для дітей /, тому питання адаптації вивчалося психологом Бубою С.Г. та розглядалося на засіданні педагогічної ради, яка проходила у формі психолого-педагогічного консиліуму по адаптації п’ятикласників.

Виховна та позакласна робота

Метою виховної роботи навчального закладу було: національно-патріотичне виховання як складова частина всебічного виховання особистості. Класні керівники працювали над згуртуванням учнівських колективів, виконанням виховних планів роботи. Класні керівники планували свою роботу, виходячи з річного плану роботи школи. Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно напрямків:

• Превентивне виховання.

• Морально-етичне виховання.

• Художньо-естетичне виховання.

• Громадянсько-патріотичне виховання.

• Трудове виховання.

• Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя.

• Економічне виховання.

• Екологічне виховання.

Протягом 2016 – 2017 навчального року було проведено наступні загальношкільні виховні заходи:

- свято Першого дзвоника;

- тиждень фізкультури та спорту;

- свято квітів;

- День вчителя

- акції «Кому потрібна наша допомога» (до Дня інвалідів). «Серце до серця», «Милосердя»; «Посади своє дерево».

- Благодійний ярмарок.

- Тиждень початкової школи

- Рейди «Школа – територія без тютюнопаління», «Канікули», «Дозвілля», «Урок»;

- свято « Осінній бал» ;

- Новорічні свята

- Місячник обдарованності;

- вечір зустрічі випускників;

- конкурси малюнків та творів «Маленький українець», «Я- українець»;

- тиждень вшанування пам’яті Тараса Шевченка;

- День Святого Валентина;

- День довкілля;

- День честі школи

- Свято Останнього звоника,

- Свято закінчення навчального року

- Свято Букваря

- Випускний вечір

У школі діє учнівське самоврядування. Силами активістів самоврядування, під керівництвом президента школи Гагін Юлії та педагога-організатора Скубієнко В.М. та при допомозі вчителів, класних керівників було організовано шоденну перевірку стану чергування по класах, рейди «Шкільна форма», «Живи книго!», організовано збір макулатури, проведено конкурси стіннівок на профорієнтаційну тематику , шкільні вечори відпочинку. Дозвілля дітей у вечірній час було організоване згідно можливостей школи. Підсумок роботи шкільного учнівського парламенту висвітлювався на шкільному стенді самоврядування та у шкільній газеті, яку також випускає самоврядування.

Правовиховна робота.

Правовиховна робота в навчальному закладі спланована та проводиться на належному рівні.У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

- тематичні класні години

- лекції, бесіди на правову тематику.

- анкетування.

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів.

- уроки правознавства.

- олімпіади з правознавства.

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями.

- батьківські лекторії.

- відвідування проблемних сімей вдома.

2014-2015 2015-2016 2016-2017
На шкільному обліку 0 0 0
На обліку в дитячій кримінальній міліції 0 0 0
Скоєно злочинів 0 0 0

Практичним психологом та соціальним педагогом школи регулярно і ефективно проводяться бесіди та діагностичні досліджєення з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. Та все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин. Проте, за рахунок постійної профілактичної роботи, співпраці з органами внутрішніх справ, на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх учні школи відсутні.

У 2016-2017навчальному році шкільна команда КВК посіла третє місце серед команд району. У районні Спартакіаді школярів – 1 місце. У військово-спортивній грі Сокіл «Джура» - 2 місце в районному етапі.

.Контрольно-аналітична робота

Контрольно-аналітична робота є невід’ємною складовою роботи адміністрації закладу і проводиться з метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам.

Згідно плану роботи на рік контролю підлягала робота:

- вчителів, що атестуються;

- стан виховної роботи ;

- стан викладання та рівень навчальних досягнень з англійської мови, та початкове навчання (читання);

- стан викладання музики;

- ведення учнівських зошитів;

- стан ведення щоденників учнів;

- стан ведення класних журналів, особових справ учнів, обліку запису інструкцій з техніки безпеки;

- виконання навчальних програм та планів;

- перевірка навичок читання в початкових класах;

- організація та проведення спецкурсів, курсів за вибором, факультативів;

- організація повторення навчального матеріалу з предметів іваріантної складової;

- директорські контрольні роботи;

- підготовка до ДПА.

Результати перевірки були висвітлені в довідках і узагальнені наказами по школі, рішеннями нарад при директору, педагогічних рад, донесені до відома вчителів, розроблені шляхи усунення недоліків перевірки.

Заохочення вчителів та учнів

Кращі учні школи нагороджені похвальними листами, грамотами , дипломами , подяками. На святі Останнього дзвінка було вручено 24 похвальних листи відмінникам навчання.

Педагогічні працівники до Дня вчителя премійовані грошовими винагородами За особливі досягнення в роботі грамотами та подяками.

Робота допоміжних служб

Допомогу педагогічному колективу надавала бібліотека школи по підготовці заходів як з учнями так і з педагогами:

- виставки книг,

- бесіди по збереженню підручників,

- бібліотечні уроки,

- поповнення бібліотеки подарунковими книгами,

- проведення рейдів «Живи, книго!».

Загальний фонд бібліотеки на кінець навчального року становить – близько 12 тисяч.,із них: художня література –5000 книг; підручники –7000 книг.

В закладі на належному рівні організована робота психологічної та соціальної служби.

В навчальному закладі працює медсестра, що обслуговує не тільки учнів а й вчителів, працівників, контролює своєчасне проходження медоглядів, супроводжує учнів під час змагань та екскурсій.

Традиційно, після закінчення навчального року працює пришкільний табір з денним перебуванням для учнів початкових класів та соціально-незахищених категорій. У цьому році у таборі відпочиває 82 учні. З них

1- позбавлений батьківського піклування

11- з сімей, які мають статус малозабезпечених.

Важко уявити роботу школи без обслуговуючого персоналу, до складу якого входить 15 чоловік. Дякуючи їх невтомним рукам територія нашого закладу завжди в належному порядку, вчасно проводяться ремонтні роботи. Хочу відмітити роботу Завгоспа школи., яка крім своїх посадових обов’язків, виконує сумлінно і інші доручення.

Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. 2 рази на рік складаються та поновлюються списки учнів соціально - незахищених категорій. Кількість дітей у них становить:

• дітей сирів та позбавлених батьківського піклування – 1;

• інвалідів – 4;

•дітей, які мають посвідчення потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС –7;

• багатодітних – 9 , в них – 19 дітей..

• сім ї, що опинилися в складних життєвих обставинах - 1 ;

- Діти, батьки яких є учасниками АТО – 9.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь у новорічних заходах з подарунками, безкоштовне відвідування вистав у БК, циркових вистав, відпочинок у пришкільному дитячому таборі. З опікунами дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримується постійний зв'язок класними керівниками, практичним психологом, адміністрацією школи.

Профорієнтаційна робота

Завдання профорієнтаційної роботи цілком збігається із завданнями загальноосвітньої школи, визначеними Законом про освіту. Це підготовка учня до обґрунтованого вибору професії, що задовольняє як особисті інтереси, так і суспільні потреби. Вона містить такі види профорієнтаційної діяльності:

- професійна інформація (учні отримали роздатковий матеріал про професії, які користуються найбільшим попитом на ринку праці; проведено просвітницькі заходи, які дали змогу розширити знання учнів про світ професій; працює інформаційний портал);

- професійне виховання (учні старшокласники навчились складати резюме; ознайомилися з законодавством України про працю неповнолітніх; практичний психолог ознайомив дітей з основними питаннями, що можуть бути поставлені при співбесіді та телефонній розмові метою яких є працевлаштування).

Профорієнтаційна робота має бути спрямована на формування психологічної готовності учня до трудової діяльності. Важливо заздалегідь дізнатися, чи відповідають професійні інтереси випускників їх здібностям та особливостям характеру.

Серед учнів 9-х класів у лютому місяці 2017 року було проведено діагностування за методикою Голанда, яка є важливим та дуже корисним етапом профорієнтаційної роботи. Методика виявляє не тільки професійний тип особливості, але її характерологічні властивості, допомагає учневі усвідомити свої потенційні можливості та перспективи професійної діяльності. Також батькам випускників 9-х класів було запропоновано анкету, яка мала на меті дослідити побажання саме батьків.

В ході допрофільної діагностики було проведено в 10-11 класах методику «Диференційно-діагностичний опитувальник» (ДДО) за Климовим, яка має на меті встановити професійний тип особливості. Також батьки мали змогу виразити свої думки та побажання через «Анкету для батьків 7-х класів». Завдячуючи цій роботі, ми маємо певні результати, за якими будемо будувати роботу на наступний навчальний рік.

Для учнів 10-11 класів було запропоновано пройти методику на визначення рівня креативності Торренса та методику на визначення рівня інтелектуального розвитку Фурмана.

Очевидно, що не тільки практичний психолог працює в даному напрямі. Питаннями професійного вибору займаються і класні керівники. Принципово важливо є питання про конструктивну взаємодію фахівців, які працюють у різних професійних напрямах усередині школи (не дивлячись на те, що кожний має свою професійну специфіку). Такої взаємодії можна досягти за допомогою організації та підготовки спільних заходів. Школу протягом року приїздили представники навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації з профорієнтацією

Співпраця з батьками

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процесс і оскільки це спільна справа сім’ї і школи, то звичайно велика увага приділяється роботі з батьками. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Школа новаторська, діє як школа ГАШ, тобто це тісна співпраця громадськості та навчального закладу. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

У 2016- 2017 році проведено 4 засідання шкільного батьківського комітету; 2 загальношкільних батьківських зборів, та 2 батьківські конференції. Класні батьківські збори проходять 1 раз на четверть. На всіх зборах піднімаються ті питання, які в даний час є найбільш актуальними.

За рішенням загальношкільного батьківського комітету на благодійний рахунок закладу надходять кошти від батьків: 100 гривен на рік.

В період з вересня 2016 року по травень 2017 року надійшло коштів близько 7тисяч 550 гривен. На зібрані батьківські кошти було проведено поточні ремонти приміщень школи. На даний час на рахунку фондує кошти в сумі 3тис. 935 грн...

Хочу подякувати батькам за надання благодійної допомоги закладу. За всі надходження та їх використання у вересні на перших загальношкільних батьківських зборах звітуємо.

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний кабінет, де працює кваліфікована шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі районної лікарні діти проходять медичне обстеження. . Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі лікарні. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами.

Безкоштовне харчування протягом року організовано дітей, які навчаються в інклюзивних класах – 1; та дітей, позбавлених батьківського піклування – 1, учні 1-4 класів, які мають статус малозабезпечених – 6, а з 1 травня 2017 року організовано для дітей, учасників АТО – 9 учнів;

Охоплення гарячим харчуванням учнів школи

Гарячим харчування охоплено близько 70% учнів школи за батьківський кошт. У цьому році вартість складала в середньому

для учнів початкових класів –

суп - 3 грн

сніданок – 6 грн

для учнів середніх та старших класів – 3. 5- 7 грн.

При плануванні роботи на наступний н.р. потрібно продовжити практику проведення таких оздоровчих заходів як проведення традиційного Дня здоров’я, бесід з лікарями лікарні, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, пропаганду здорового способу життя, виступи шкільної медсестри на батьківських зборах, у класах. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню житя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

За рахунок бюджетних коштів в цьму році у пришкільному таборі відпочинку з денним перебуванням "Всезнайки" перебуває 77 дітей. Під час відпочинку у таборі проводяться цікаві масові заходи.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначено відповідального за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму постійно знаходиться на контролі в адміністрації. Контроль за проведенням інструктажів перед екскурсіями, поїздками, змаганнями покладений на ЗВР, яка фіксує їх у спеціальному журналі. Контроль за іншими видами інструктажів на голову комісії з охорони праці

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.В цьому році не зафіксовано жодного випадоку травмування учнів під час навчально-виховного процесу. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учнями та учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

Фінансово-господарська діяльність

Колектив вчителів, працівників, батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти молоді та спорту. Бухгалтерією здійснюються проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.

За спонсорські кошти здійснюється ремонт шкільної оргтехніки (а це 2 комп’ютерні класи та кілька комп’ютерів і принтерів для адміністративних потреб), поточні ремонти коридорів школи, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку. За рахунок батьківських коштів здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року. Велика подяка батькам за розуміння потреб школи, особливо головам батьківських комітетів та класним керівникам.

Працівниками централізованої бухгалтерії планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

Приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу.

Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються техперсоналом школи, своєчасно обрізаються дерева, кущі, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, в саду, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.

Проведена підписка періодичних видань, які використовуються в роботі школи..

Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється згідно перспективного, річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, щоденників, зошитів тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. У своїй роботі дуже хочу, щоб були з колегами партнерські стосунки, адже ми робимо одну справу і маємо бути зацікавлені в цьому. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

Як показник роботи школи за останнє п’ятиріччя є результат атестації навчального закладу. Протягом І півріччя в школі працювала експертна комісія яка вивчала усі напрямки діяльності навчального закладу.

В сьогоднішньому звіті висвітлені лише основні кроки діяльності навчального закладу, але насправді це кропітка щоденна безперервна праця, не тільки адміністрації, а й усього педагогічного, батьківського, учнівського колективів. Тому, користуючись нагодою, висловлюю слова вдячності і надії на співпрацю в майбутньому.

Дякую за увагу

Кiлькiсть переглядiв: 114

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.